Onderzoeken

Professionele prestatiemetingen en empathisch werken

Professionals hebben te maken met een dilemma. De rol van professional vraagt om gezagsgetrouw conformeren aan de opgelegde eisen uit de systeemwereld en het volgens vastgestelde regels rapporteren hierover. Het rapporteren vindt plaats in de vorm van outputmeting. De eisen vanuit de systeemwereld en de wijze waarop over de output moet worden  gerapporteerd hebben een verlammende uitwerking op de professional en hiermee ook op de leefwereld van de bewoners. Echter, de professional moet om te kunnen overleven scoren om te kunnen voldoende aan de taakstelling. De taakstelling en de huidige wijze van prestatiemeting maken maatwerk en een goede verantwoording over dit maatwerk niet goed mogelijk. De leefwereld van de bewoner die initiatieven ontplooit waarin o.a. eigenwaarde door b.v. “de baas te blijven over je eigen initiatief” essentieel is, vraagt echter een andere rolvervulling van de professional zoals dit nu gebeurt n.l. het leveren van maatwerk vanuit empathisch handelen.  De professional moet kunnen voldoen aan de eisen van de systeemwereld en de leefwereld. Op dit moment is dit niet goed mogelijk. Er moet dus een wijze van werken en het rapporteren hierover worden gevonden die zowel acceptabel is voor de systeem- als de leefwereld. Dit onderzoek gaat over hoe gaat een nieuwe wijze van werken er uit ziet en hoe op verantwoorde wijze over kan worden gerapporteerd naar de systeemwereld?

Waardigheid en/in armoede

De overheid hanteert een “financiële” benadering voor armoede en de hulpverleners – die wel de multi-problematiek rondom het armoede vraagstuk zien en erkennen – gaan uit van het versterken van de zwakke financiele positie . Echter, de omgang met met mensen die in een armoedesituatie zitten, is zeer verschillend. De bejegening van de hulpverleners blijkt van belang te zijn voor burgers die kampen met armoede om niet minderwaardig te voelen en om gebruikt te maken van de diensten. Intussen is de bureaucratie rondom de armoedebestrijding stevig toegenomen, wat de bejegening  stevig bepaald. Daarbij is nauwelijks oog voor de waardigheid van personen die in armoede leven.  Doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen hoe waardigheid de toegang tot de hulp- en dienstverlening bepalen. Deze inzichten leveren niet alleen een nieuw perspectief op armoede op, maar zullen ook tevens handvatten bieden aan nieuwe werkmethodieken om de toegang tot de hulp- en dienstverlening te bevorderen.

Veerkracht op de arbeidsmarkt

In dit onderzoek is onderzocht welke factoren er leiden tot het verwerven van een positie op de arbeidsmarkt vanuit een achterstandspositie in de samenleving.  Verschillende veerkracht-factoren blijken beslissend te zijn. Op basis van deze factoren is een arbeidsmarkttraject waarbij veerkrachtversterking plaats vond onder werkloze jongeren uit het stadsdeel en deze jongeren in 12 weken tijd in staat stelde een arbeidsmarktpositie te verwerven. De inzichten uit dit traject bieden handvatten aan professionals die werken aan arbeids- en loopbaanontwikkeling.

Veerkrachtversterking in het onderwijs

Niet alleen het HBO moet baat hebben bij de vorming van de studenten, ook de student zelf en de beroepspraktijk. In deze studie is voortgebouwd op de inzichten van de studie naar veerkracht op de arbeidsmarkt en is onderzocht op welke manier de student (toekomstige werknemer) toegerust kan worden waardoor de studie kan renderen voor alle drie de partijen: het HBO, de student en de werkgever. Er heeft een actieonderzoek plaats gevonden door middel van een vaardigheidstraining voor vierdejaars HBO studenten waarbij ze getraind werden om te kunnen omgaan met tegenslagen, de persoonlijke talenten en kwaliteiten leerden verbinden met professionele eisen en leerden om (strategisch) te profileren en netwerken. Dit traject biedt handvatten aan studieloopbaanbegeleiders, mentoren, supervisoren en stagebegeleiders.

Burgerinitiatieven

In dit onderzoek is vastgesteld dat de professionals die bewoners moeten ondersteunen bij  burgerinitiatieven, al dan niet onbewust, de bewoners hierin belemmeren. De bewoners ervaren een gebrek aan empathie bij ambtenaren en professionals. En vaak wordt de burgerinititatief van de bewoners overgenomen. Wat de samenwerking tussen de bewoners en de professionals bevorderd blijkt een ‘balanceermethodiek’ te zijn.

Zelforganisatie en competenties

In de huidige participatiesamenleving wordt steeds meer een beroep gedaan op de burger en zijn of haar zelforganiserend vermogen. Dit onderzoek onderzocht de zelforganisatie die de ontmoetingsruimte de Stiel in de wijk Laakhavens beheert. De betrokkenen willen met de Stiel een centrum vormen waarvan de waarde bestaat uit de ontmoeting van volwassen en oudere wijkbewoners met verschillende achtergronden rond gemeenschappelijke thema’s. Kortom een betekenisvolle ontmoetingsplek in de wijk waar relaties worden aangegaan en waar nieuwe sociale netwerken ontstaan.

Sociaal ondernemerschap als participatie instrument

De arbeidsmarktdynamiek zorgt in toenemende mate voor tweedeling op de arbeidsmarkt, er zijn groepen waarvoor de hoogste trede op de participatie-ladder; betaalde arbeid onbereikbaar is. Vanuit humanitaire, sociale en economische motieven is het streven naar (waardig) werk voor mensen voor wie dat geen vanzelfsprekendheid gerechtvaardigd. Het is nog onduidelijk op welke wijze de bevordering van de arbeidsparticipatie gestalte krijgt met de inzet van sociaal ondernemerschap. In hun businessmodel is commercie met het oog op de eigen continuïteit verweven met het streven naar sociale toegevoegde waarde. Dit maakt sociale ondernemingen onderscheidend ten opzichte van andere bedrijven maar deze combinatie vormt ook het grootste obstakel gezien de meerduidige besluitvorming en de ambigue beeldvorming van dit type ondernemer. Sociaal ondernemers worden met het nodige wantrouwen bejegend juist vanwege de dubbele moraal van rendement (continuiteit bedrijf) en betrokkenheid (sociale innovatie) die ze uitdragen.

Stel uw vraag

Wil je meer weten over Laak Vitaal? Of heb je een vraag of opmerking over ons project? Vul dan onderstaand contactformulier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.